Musik

Musik steuert Animation

Typ:

YouTube-Video

Dauer:

00:50

Autor:

Jan van den Hemel

Quelle

https://youtu.be/opcK2tgf2Ls

Audiometer (Pegelsteuerung/-Anzeige)

Typ:

YouTube-Video

Dauer:

19:51

Autor:

Joshua Ader

Quelle

https://youtu.be/x3lNrc72BdU